Atestace, jak na to - část I. základní kmen

graduate ameca

Specializační vzdělávání - základní kmen

Milí kolegové, jak jsme předeslali v minulém článku, tak zde přinášíme další článek a to na téma základního kmene, který musíte absolvovat v rámci svého specializačního vzdělávání. Upozorňujeme, že informace níže se vztahují k aktuální podobě legislativy!!! Až bude vše jasně utříděné, tak tento článek upravíme a na změny vás upozorníme formou dalšího článku.

 

Základní kmen – současná platná legislativa

První část vzdělávacího programu každého základního oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen. Vzdělávání v tomto kmeni trvá 24 měsíců a až poté následuje samotný specializační výcvik. V podstatě základní kmen nahradil dřívější atestaci I. stupně (proto pokud někdo složil atestaci I. stupně před rokem 2004, může si jí nechat uznat jako základní kmen).

 

V tuto chvíli je stanoveno následujících 17 základních kmenů:

 

 • Anesteziologický
 • Dermatovenerologický
 • Gynekologicko-porodnický
 • Hygienický
 • Chirurgický
 • Interní
 • Neurochirurgický
 • Neurologický
 • Oftalmologický
 • Ortopedický
 • Otorinolaryngologický
 • Patologický
 • Pediatrický
 • Psychiatrický
 • Radiologický
 • Urologický
 • Všeobecné praktické lékařství

 

Kmeny mají víceméně jednotnou strukturu, která je popsána ve vzdělávacím programu každého oboru. Jeden obor může mít na výběr i více základních kmenů, jejich volba je dána oborem, kterému se chce lékař/ka v budoucnu věnovat neboli do kterého oboru je zařazený.

 

Struktura kmene

Základem je prvních 6 měsíců všeobecné povinné praxe, která se skládá z:

2 měsíců anesteziologie a intenzivní medicíny + 2 měsíců chirurgie + 2 měsíců vnitřního lékařství. Zdravotnické zařízení, kde bude každá z částí absolvována, musí být držitelem platné akreditace I. typu. Seznam akreditovaných zařízení je zveřejněn na webových stránkách ministerstva zdravotnictví pod tímto odkazem: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych-pracovist_1742_942_3.html.

Další částí je povinná praxe v oboru kmene, kde vzdělávací program jasně specifikuje požadavky pro praxi v daném oboru a pracoviště, kde má být praxe absolvována (oddělení, typ akreditace atd.)

Jedinou výjimkou od této struktury jsou kmeny Všeobecné praktické lékařství, kde kmen není rozdělen na dvě části, ale 24 měsíců je rozděleno mezi všechny požadované obory, a také kmen pediatrický, kde je hlavní důraz kladený na obor dětské lékařství.

Stáže v rámci základního kmene mohou být absolvovány v libovolném pořadí.

Další povinnou součástí kmene jsou výkony, které musí uchazeč v rámci kmene vykonat. Jejich výčet je uvedený v logbooku oboru (některé vzdělávací programy uvádí i požadované výkony, přesto je nezbytné mít i logbook, kam si provedení výkonů nechává uchazeč potvrdit).

 

Zakončení kmene

Základní kmeny podle vzdělávacích programů z roku 2009 byly zakončeny kurzem společně s testem, kmeny podle vzdělávacích programů z roku 2011 už většinou test nemají. Způsob zakončení kmene je vždy uvedený ve vzdělávacím programu v závěrečné části „Hodnocení specializačního vzdělávání“ (stručně viz tabulka).

Žádost o vystavení certifikátu je dostupná v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) pod tímto odkazem:

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare?Kod=Certifikat&Nazev=Certifik%C3%A1t&misto=CR

Po elektronickém vyplnění žádosti se žádost zasílá vytištěná v listinné podobě buď na některou z lékařských fakult nebo na IPVZ. Společně s žádostí je nutné zaslat čitelně vyplněné: 

 • potvrzení o splnění podmínek pro vydání certifikátu (toto potvrzení je součástí žádosti)
 • prostou kopii seznamu absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene
 • potvrzení o provedených výkonech v logbooku


vše potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na akreditovaném pracovišti, v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem.

 

Přehled základních kmenů

Tab zakl kmeny

 

Postup vzdělávání v rámci kmene – vzor pro interní kmen pro obor kardiologie

Schema kardiologie

 

 

 

Základní kmen – nové podmínky související s novelou „Zákona o specializačním vzdělávání“ platné od 1.7.2017

 

Novela zákona navíc přidává ke stávajícím kmenům kardiochirurgický a maxilofaciálněchirurgický kmen
(podmínky těchto kmenů budou známy až po zveřejnění nových vzdělávacích programů)
.

Délka trvání kmene bude nově 30 měsíců.

Vzdělávání v základním kmeni se bude nově vždy ukončovat zkouškou, zkouška se bude opakovat nejvíce 3x, nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané předchozí zkoušky.

Po úspěšném absolvování bude každému vystaven certifikát o absolvování základního kmene.

Poté může lékař/ka pokračovat ve vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku anebo požádat o zařazení do jiného základního oboru se stejným kmenem jako ten, který úspěšně absolvoval.

Více informací o nových podmínkách organizace základních kmenů bude stanoveno ve zvláštním prováděcím předpisu a nově schválených vzdělávacích programech.

footer

www.ipvz.cz 

 Chci se registrovat

 

Přidejte se k nám a prohlédněte si
aktuální pracovní nabídky nemocnic.