Všeobecné obchodní podmínky pro partnery

I. Definice a výklad pojmů

Má se za to, že pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy výlučně níže specifikovaný význam:

 1. "VOP" znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;
 2. "AMECA" znamená internetový portál www.ameca.cz;
 3. "Partner" znamená lékařské zařízení, které má zájem vyhledávat zdravotnický personál prostřednictvím internetového portálu AMECA.
 4. "Provozovatel" znamená společnost AMECA s.r.o., IČ: 052 05 093, sídlem Horní Studenec 105, 582 64 Ždírec nad Doubravou;
 5. "Návštěvník" znamená libovolného (i neregistrovaného) návštěvníka internetového portálu AMECA.
 6. "Uživatel" znamená fyzická osoba, která vyhledává prostřednictvím internetového portálu AMECA pracovní příležitosti nabízené Partnery;

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí pro veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Partnerem uzavřené prostřednictvím internetového portálu www.ameca.cz, jehož provozovatelem je společnost AMECA s.r.o., IČ: 052 05 093, sídlem Horní Studenec 105, 582 64 Ždírec nad Doubravou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl "C", vložka "37373".
 2. Účelem a smyslem internetového portálu AMECA je především zprostředkování kontaktů mezi lékaři, mediky a nemocnicemi za účelem navázání pracovněprávních vztahů, případně jiných forem spolupráce.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito VOP ve znění účinném ke dni registrace Partnera na internetovém portále AMECA a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.
 4. Registrací na internetovém portále AMECA Partner stvrzuje, že se podrobně a s dostatečným předstihem seznámil s těmito VOP, souhlasí s nimi a nemá k nim žádné výhrady ani připomínky. Uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Partnerem prostřednictvím internetového portálu AMECA s jakýmikoli odchylkami či výhradami k těmto VOP se tímto výslovně vylučuje.
 5. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Provozovatelem a Partnerem.

III. Vznik smlouvy

 1. Smlouva mezi Provozovatelem a Partnerem bude uzavřena na základě nabídky zaslané Partnerovi ze strany Provozovatele, a to buď v písemné podobě, nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje:
  1. Cenu za poskytování služeb po dobu trvání smlouvy;
  2. Údaje pro účely úhrady ceny za poskytované služby; a
  3. Odkaz na tyto VOP.
 3. Pro případ rozporu mezi údaji uvedenými v objednávce a těmito VOP mají přednost údaje uvedené v objednávce.
 4. Okamžikem uzavření smlouvy je okamžik připsání ceny za poskytnuté služby dle nabídky na bankovní účet Provozovatele uvedený v nabídce. Úhradou ceny dle nabídky je nabídka akceptována, a to včetně těchto obchodních podmínek.
 5. Nabídka je až do okamžiku uzavření smlouvy odvolatelná, přičemž o jejím odvolání Provozovatel Partnera informuje stejnou formou, kterou byla nabídka učiněna.
 6. vzniká registrací Partnera na internetovém portále AMECA, tedy založením zákaznického účtu na uvedeném portále.

IV. Předmět a účel smlouvy

 1. Provozovatel se zavazuje zřídit a po dobu trvání smlouvy udržovat pro Partnera na internetovém portále AMECA partnerský účet a Partner se zavazuje uhradit (a ke dni vzniku smlouvy již uhradil) cenu za služby dle nabídky.
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit, že Partnerský účet bude po celou dobu trvání Smlouvy umožňovat Partnerovi alespoň níže uvedené funkce:
  1. možnost prohlížet si stránky profilu Uživatelů na internetovém portále AMECA včetně informací o jejich specializaci a dalších informací, které se o sobě Uživatelé rozhodli na svém profilu uvést;
  2. možnost vystavovat, upravovat a odstraňovat na internetovém portále AMECA nabídky pracovních pozic pro Uživatele;
  3. možnost měnit údaje o Partnerovi zveřejněné na internetovém portále AMECA; a
  4. možnost měnit libovolně přístupové heslo ke svému partnerskému účtu.
 3. Partnerský účet na internetovém portále AMECA bude pro Partnera zřízen nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, případně ode dne, kdy Partner poskytne Provozovateli veškeré údaje nutné k založení partnerského účtu, podle toho, která z těchto právních skutečností nastane později.
 4. Provozovatel se zavazuje doručit Partnerovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne obdržení úhrady, daňový doklad (fakturu) na přijaté peněžité plnění.

V. Odpovědnost, práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel není lékařským zařízením a nemá žádný vliv na práva a povinnosti vyplývající z pracovních či jiných smluv uzavřených mezi Partnerem a Uživatelem.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za uzavření či neuzavření pracovních či jiných smluv mezi Uživatelem a Partnerem, neručí za žádné závazky vzniklé či uplatňované mezi Uživatelem a Partnerem, a není povinen ani oprávněn poskytovat Uživateli ani Partnerovi žádné informace či rady týkající se smluvního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem.
 3. Provozovatel neposkytuje žádné garance týkající se počtu či kvalifikace Uživatelů, kteří projeví zájem o nabízené pracovní pozice.
 4. Samotné umístění informací o Uživatelích na internetovém portále AMECA nemůže být v žádném případě vykládáno jako doporučení k navázání pracovního poměru s Uživateli ani prohlášení o kvalifikaci či osobních kvalitách Uživatele, ani prohlášení o tom, že údaje uvedené Uživatelem jsou pravdivé.
 5. Partner nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Partner rovněž sám nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k internetovému portálu AMECA. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Partnera během prohlížení či jiném užívání internetového portálu AMECA.
 6. Partner bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup ke službě omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky AMECA z technických důvodů nedostupné, Provozovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou.
 7. Provozovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetového portálu AMECA.
 8. Provozovatel je oprávněn kdykoli dočasně nebo i trvale zablokovat uživatelský účet Partnera a odstranit či znepřístupnit jakékoli údaje o Partnerovi na internetovém portále AMECA, a to podle svého uvážení, i bez uvedení důvodu.
 9. V případě postupu dle předchozího odstavce má Partner po dobu trvání blokace jeho uživatelského účtu právo na vrácení poměrné části ceny za služby odpovídající počtu i započatých dní trvání blokace partnerského účtu v poměru k celkovému počtu dní trvání smlouvy.

VI. Odpovědnost, práva a povinnosti Partnera

 1. Partner se zavazuje uvádět při jednání s Provozovatelem výlučně pravdivé a úplné údaje.
 2. Za případné chyby či nepřesnosti v údajích uvedených na internetovém portále AMECA odpovídá Partner, leda by prokázal, že chybný či nepřesný údaj se dostal na internetový portál vinou Provozovatele.
 3. Partner se zavazuje postupovat při užívání internetového portálu AMECA v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Partner se při jednání s uživateli zavazuje dodržovat zásady rovného přístupu k zaměstnancům, zásadu zákazu diskriminace na základě pohlaví, národnosti či vyznání a počínat si v souladu s dobrými mravy.
 5. Partnerský účet se pro Partnera zakládá vždy právě jeden pro každé zdravotnické zařízení Partnera.
 6. Zdravotnickým zařízením se v tomto případě myslí logicky ohraničený celek. Typicky se jedná o  samostatně stojící nemocnici, ambulanci a podobně. V tomto případě a výkladu těchto VOP serveru AMECA nezáleží, zda je celek součástí větších sdružení, holdingů a podobně, ale vždy vystupuje jako samostatné zařízení se svým Partnerským účtem. V případě nejasností tohoto bodu VOP musí na pochybnosti upozornit Partner Provozovatele. Rozhodující je pak vždy domluva mezi Partnerem a Provozovatelem, která bude vyhotovena písemně. Nerespektování tohoto bodu může být Provozovatelem bráno jako důvod k okamžité blokaci účtu bez jakékoliv náhrady.
 7. Partnerovi je přísně zakázáno vystavovat, používat informace a kontakty získané pomocí jednoho Partnerského účtu svého zařízení pro potřeby ostatních zdravotnických zařízení, které vlastní. Není tedy možné využívat jeden Partnerský účet pro několik zdravotnických zařízení najednou. Nerespektování tohoto bodu může být Provozovatelem bráno jako důvod k okamžité blokaci účtu bez jakékoliv náhrady.
 8. Partnerovi je přísně zakázáno udávat na serveru Provozovatele jakékoliv kontakty na sebe, či třetí stranu bez výslovného souhlasu Provozovatele a to v jakékoliv části inzerátu, či prezentaci Partnera. Výjimku z tohoto pravidla tvoří interní chat s Uživateli, kde je toto dovoleno, nikoliv však pro kontakty třetí strany. Nerespektování tohoto bodu může být Provozovatelem bráno jako důvod k okamžité blokaci účtu bez jakékoliv náhrady. 
 9. Partnerovi je přísně zakázáno inzerovat více pracovních pozic v jednom inzerátu a to jak v kategorii specializace, místa, tak statutu vybraných Uživatelů. Nerespektování tohoto bodu může být Provozovatelem bráno jako důvod k okamžité blokaci účtu bez jakékoliv náhrady. 
 10. Partnerovi je přísně zakázáno oslovovat uživatele serveru pomocí funkce navázání spojení s jinými nabídkami, než jaké má uživatel výslovně uvedené na svém profilu. Takové počínání Partnera bude považováno za zneužití podmínek a nedovolený spam Uživatelů.Nerespektování tohoto bodu může být Provozovatelem bráno jako důvod k okamžité blokaci účtu bez jakékoliv náhrady. 

VII. Ochrana informací

 1. Partner se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které mu sdělí či poskytne společnost Provozovatel na základě této smlouvy, v rámci jejího uzavírání či v rámci jejího plnění.
 2. Partner se zavazuje, že tyto informace nikomu neprozradí a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
  1. má Partner povinnost stanovenou zákonem; nebo
  2. takové informace sdělí osobám, která mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti; nebo
  3. se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak, než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku.
 3. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se Partner zavazuje uhradit společnosti Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, slovy padesát tisíc korun českých, za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

VIII. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

 1. Provozovatel prohlašuje, že je oprávněn zpracovávat osobní údaje o Uživatelích, přičemž je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám Provozovatele, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 3. Partner souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal obchodní sdělení. Tento souhlas je Partner oprávněn kdykoli s okamžitou účinností odvolat, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

IX. Cookies

 1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Návštěvníka a slouží k rozlišování jednotlivých Návštěvníků přistupujících k internetovému portálu AMECA. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče
 2. Internetový portál AMECA užívá cookies za těmito účely:
  1. udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby AMECA byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Návštěvníky a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Návštěvníka;
  2. základní nastavení webu i pro nepřihlášené Návštěvníky, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
 3. Internetový portál AMECA může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které Provozovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Návštěvníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Návštěvníků není známa (za předpokladu, že Návštěvník není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
 4. V nastavení prohlížeče může Návštěvník zakázat používání cookies, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování internetového portálu AMECA.

X. Trvání a ukončení smlouvy

 1. Není-li uveden v nabídce jiný údaj, uzavírá se smlouva na dobu určitou v trvání dvanácti (12) měsíců, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po uzavření smlouvy.
 2. Smlouva zaniká:
  1. uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
  2. dohodou stran;
  3. zablokováním partnerského účtu Partnera postupem dle čl. V. odst. 8 těchto VOP; Má se zato, že zablokování uživatelského účtu Partnera je odstoupením od smlouvy s účinky k tomu, co dosud nebylo plněno;
  4. odstoupením od smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon nebo tato smlouva.

XI. Doručování

 1. Výzvy, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi stranami smlouvy (dále jen „Sdělení“), jež mají být učiněny či dány straně musí být příslušnou stranou provedeny v písemné formě. Toto sdělení bude, pokud z těchto VOP nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé straně, bude-li doručeno osobně nebo doporučenou poštou adresu sídla příslušné strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná strana určí v oznámení zaslaném druhé straně.
 2. Sdělení může být rovněž Partnerovi doručeno na e-mailovou adresu, která byla užita k zaslání nabídky.
 3. Má se za to, že Sdělení bylo doručeno uplynutím pěti (5) dnů ode dne jeho odeslání.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.
 2. Smlouva mezi Provozovatelem a Partnerem včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.
 3. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý registrační formulář. Provedením registrace potvrzuje Partner svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP.
 4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. O změně VOP Provozovatel vyrozumí Partnera prostřednictvím e-mailového upozornění. Partner může změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek odmítnout prostřednictvím odeslání emailu a od smlouvy odstoupit do 14 dnů od doručení oznámení o změně těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 5. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 7.4. 2016.