Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele

I. Definice a výklad pojmů

Má se za to, že pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy výlučně níže specifikovaný význam:

 1. "VOP" znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;
 2. "AMECA" znamená internetový portál www.ameca.cz;
 3. "Partner" znamená lékařské zařízení, které má zájem vyhledávat zdravotnický personál prostřednictvím internetového portálu AMECA.
 4. "Provozovatel" znamená společnost AMECA s.r.o., IČ: 052 05 093, sídlem Horní Studenec 105, 582 64 Ždírec nad Doubravou;
 5. "Návštěvník" znamená libovolného (i neregistrovaného) návštěvníka internetového portálu AMECA.
 6. "Uživatel" je fyzická osoba, která vyhledává prostřednictvím internetového portálu AMECA pracovní příležitosti nabízené Partnery;

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí pro veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Partnerem uzavřené prostřednictvím internetového portálu www.ameca.cz, jehož provozovatelem je společnost AMECA s.r.o., IČ: 052 05 093, sídlem Horní Studenec 105, 582 64 Ždírec nad Doubravou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl "C", vložka "37373".
 2. Účelem a smyslem internetového portálu AMECA je především zprostředkování kontaktů mezi lékaři, mediky a nemocnicemi za účelem navázání pracovněprávních vztahů, případně jiných forem spolupráce.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito VOP ve znění účinném ke dni registrace Partnera na internetovém portále AMECA a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.
 4. Registrací na internetovém portále AMECA Uživatel stvrzuje, že se podrobně a s dostatečným předstihem seznámil s těmito VOP, souhlasí s nimi a nemá k nim žádné výhrady ani připomínky.

III. Zřízení účtu Uživatele

 1. Uživatel zřídí svůj uživatelský účet na internetovém portále AMECA dokončením registrace prostřednictvím tohoto portálu.
 2. Při registraci je Uživatel povinen všechny své údaje uvést pravdivě a úplně.
 3. Uživatel odpovídá za to, že při registraci uvedl správnou a funkční e-mailovou adresu, na které pravidelně přebírá e-mailové zprávy.
 4. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá právní jednání, která vůči němu bude Provozovatel činit, budou činěny prostředky elektronické komunikace, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl při registraci.
 5. Provozovatel má právo zákaznický účet jakéhokoli registrovaného Uživatele kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu zablokovat.

IV. Odpovědnost, práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel není lékařským zařízením a nemá žádný vliv na práva a povinnosti vyplývající z pracovních či jiných smluv uzavřených mezi Partnerem a Uživatelem.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za uzavření či neuzavření pracovních či jiných smluv mezi Uživatelem a Partnerem, neručí za žádné závazky vzniklé či uplatňované mezi Uživatelem a Partnerem, a není povinen ani oprávněn poskytovat Uživateli ani Partnerovi žádné informace či rady týkající se smluvního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem.
 3. Provozovatel neposkytuje žádné garance týkající se počtu Partnerů, kteří na internetovém portále AMECA nabízí pracovní pozice.
 4. Samotné umístění informací o Partnerech na internetovém portále AMECA nemůže být v žádném případě vykládáno jako doporučení k navázání pracovního poměru s Partnerem ani prohlášení o solventnosti a serióznosti Partnera, ani prohlášení o tom, že údaje uvedené Partnerem jsou pravdivé.
 5. Uživatel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Uživatel rovněž sám nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k internetovému portálu AMECA. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Partnera během prohlížení či jiném užívání internetového portálu AMECA.
 6. Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup ke službě omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky AMECA z technických důvodů nedostupné, Provozovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou.
 7. Provozovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetového portálu AMECA.
 8. Provozovatel je oprávněn kdykoli dočasně nebo i trvale zablokovat uživatelský účet Uživatele a odstranit či znepřístupnit jakékoli údaje o Uživateli na internetovém portále AMECA, a to podle svého uvážení, i bez uvedení důvodu.

V. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

 1. Uživatel uděluje registrací na internetovém portále AMECA Provozovateli souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů při registraci (dále jen „osobní údaje“).
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám Provozovatele, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 4. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Uživatele bude považovat za důvěrné a použije je pouze k v souladu s účelem internetového portálu AMECA a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Provozovatel nebude předávat osobní údaje Uživatele žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné pro plnění účelu internetového portálu AMECA, tedy zejména je zpřístupní jednotlivým Partnerům.
 5. Uživatel má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Uživatel má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to Uživatel písemně požádá, Provozovatel ukončí zpracovávání osobních údajů Uživatele a tyto osobní údaje zlikviduje.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám Provozovatele, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 7. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal obchodní sdělení. Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli s okamžitou účinností odvolat, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

VI. Cookies

 1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Návštěvníka a slouží k rozlišování jednotlivých Návštěvníků přistupujících k internetovému portálu AMECA. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče
 2. Internetový portál AMECA užívá cookies za těmito účely:
  1. udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby AMECA byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Návštěvníky a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Návštěvníka;
  2. základní nastavení webu i pro nepřihlášené Návštěvníky, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
 3. Internetový portál AMECA může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které Provozovateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Návštěvníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Návštěvníků není známa (za předpokladu, že Návštěvník není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
 4. V nastavení prohlížeče může Návštěvník zakázat používání cookies, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování internetového portálu AMECA.

VII. Doručování

 1. Výzvy, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi stranami smlouvy (dále jen „Sdělení“), jež mají být učiněny či dány straně musí být příslušnou stranou provedeny v písemné formě. Toto sdělení bude, pokud z těchto VOP nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé straně, bude-li doručeno osobně nebo doporučenou poštou adresu sídla příslušné strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná strana určí v oznámení zaslaném druhé straně.
 2. Sdělení může být rovněž Partnerovi doručeno na e-mailovou adresu, která byla užita k zaslání nabídky.
 3. Má se za to, že Sdělení bylo doručeno uplynutím pěti (5) dnů ode dne jeho odeslání.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý registrační formulář. Provedením registrace potvrzuje Uživatel svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. O změně VOP Provozovatel vyrozumí Partnera prostřednictvím e-mailového upozornění. Uživatel může změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek odmítnout prostřednictvím odeslání emailu a od smlouvy odstoupit do 14 dnů od doručení oznámení o změně těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 7.4. 2016.